منیره حسن زاده
منیره حسن زاده

منیره حسن زاده

پرستار

نام منیره حسن زاده
بخش واگذاری تجهیزات پزشکی در منزل
تخصص پرستار
کد نطام پزشکی 434532
مدرک تحصیلی پرستار
ایمیل ارتباطی m@yahoo.com