حمید ثابتی یزدی
حمید ثابتی یزدی

حمید ثابتی یزدی

پرستار

نام حمید ثابتی یزدی
بخش واگذاری تجهیزات پزشکی در منزل
تخصص پرستار
کد نطام پزشکی 00
مدرک تحصیلی پرستار
ایمیل ارتباطی admin@google.com